1.       ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • Týmto reklamačným poriadkom predávajúci – spoločnosť Mária Varhaníková – OČNÁ OPTIKA, s.r.o., sídlo: Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 47 575 565, zápis: obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 36507/N, kontakt: info@optikavarhanikova.sk, 037/6424539 (ďalej len „predávajúci“) informuje kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady predaných výrobkov alebo poskytnutých služieb (ďalej len „reklamácia“).
 • Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktoré nie sú upravené  týmto reklamačným poriadkom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2               VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na nový tovar zakúpený u predávajúceho je 24 mesiacov (okrem tovaru podliehajúcemu rýchlej skaze), resp. dlhšia záručná doba poskytnutá výrobcom a vyznačená na doprovodnej dokumentácii k tovaru (najmä na záručnom liste) a začína plynúť odo dňa prevzatia nového tovaru kupujúcim. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie (tzv. expiračná doba), neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. V prípade, ak v záručnej dobe nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená, právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniká.
 • Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene vadného tovaru za nový tovar, začne pre tento nový tovar plynúť nová záručná doba, a to od prevzatia nového tovaru.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, ak (i.) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel (napr. zjavné vady) alebo mu z dôvodu vady tovaru bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, (ii.) reklamácia odporuje povahe tovaru (iii.) vady na tovare vznikli v dôsledku nesprávneho či nadmerného používania (iv.) sú dôsledkom poškodenia, ktoré spôsobil svojím konaním/nekonaním kupujúci alebo tretie osoby, (v.) sú dôsledkom opráv tovaru, ktoré uskutočnila iná osoba ako predávajúci alebo iná predávajúcim určená osoba, (vi.) vada bola spôsobená nedbanlivosťou kupujúceho, (vii.) alebo vada je dôsledok zanedbania predávajúcim alebo výrobcom predpísanej alebo obvyklej starostlivosti o tovar.
3               MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE
 • Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru spravidla osobne v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho alebo u osoby určenej predávajúcim.
 • Za účelom riadneho uplatnenia reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, spolu s dokladom o kúpe tovaru a záručným listom, ak bol záručný list vystavený.
4               VADY TOVARU A PRÁVA ZO ZODPOVDNOSTI Z VÁD TOVARU
 • Ak ide o vadu za ktorú zodpovedá predávajúci a ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu takejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže namiesto odstránenia vady uskutočniť výmenu vadného tovaru za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vady, ktoré nemožno odstrániť, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 • Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vád po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať, má právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť, t. j. právo na vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu tovaru.
5               URČENIE SPÔSOBU VYBAVENIA REKLAMÁCIE, POTVRDENIE O UPLATNENÍ REKLAMÁCIE A DOKLAD O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE
 • Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv uvedených článku 4 vyššie si kupujúci uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo predávajúcim určená osoba spôsob vybavenia reklamácie (t. j. oprava tovaru, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru oproti vráteniu tovaru, vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 • Predávajúci bez zbytočného odkladu vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, na ktorom uvedie dátum prijatia reklamácie, popis tovaru prijatého predávajúcim na reklamáciu, popis vady tovaru, dátum a miesto kúpy tovaru, a cenu, za ktorú bol tovar u predávajúceho zakúpený.
 • Predávajúci o vybavení reklamácie vydá kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
6               ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Reklamačné konanie možno ukončiť len odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru oproti vráteniu tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. Zamietnutie reklamácie, ktorá bola uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, možno len na základe odborného posúdenia.
 • Kupujúci má právo na náhradu potrebných a účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.
7               INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV
 • V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (ďalej len „spotrebiteľ“), nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je prístupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.economy.gov.sk/. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z tam uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť aj online platformu dostupnú na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.